Datum: 2021-04-23
Gäller för: EcoGuard
Ansvarig: Björn Fagerdahl, VD
Godkänd av: Björn Fagerdahl, VD

Integritetspolicy

EcoGuard AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, inklusive EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EC) som börjar gälla den 25 maj 2018. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss eller som samlas in. Denna policy finns tillgänglig på www.ecoguard.se.

EcoGuard AB kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri. EcoGuard AB kan komma att behandla dina personuppgifter om du ingår avtal med EcoGuard AB, eller inför att EcoGuard AB ingår avtal med dig. EcoGuard AB kan vidare behandla dina uppgifter om du företräder en juridisk person som EcoGuard AB har ingått avtal med, eller kan komma att ingå avtal med.

EcoGuard AB kan därvid exempelvis komma att behandla några eller alla av följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Din arbetsgivare, din titel

Om du kontaktar EcoGuard AB per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

EcoGuard AB behandlar dina personuppgifter för att EcoGuard AB ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och EcoGuard AB, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b). EcoGuard AB har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om EcoGuard AB och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss, genom att använda dig av länken som alltid finns med i vår e-post vid utskick, eller genom att kontakta oss enligt nedan. EcoGuard AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån EcoGuard AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c). För att ingå avtal med EcoGuard AB är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. EcoGuard AB kan inte ingå avtal med dig eller den juridiske person du företräder utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter

EcoGuard AB kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från EcoGuard AB. Personuppgiftsbiträden lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet. För det fall personuppgifter överförs till tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats.

Lagring och behandling

EcoGuard AB kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och EcoGuard AB. EcoGuard AB kommer därefter att spara sådana uppgifter som EcoGuard AB enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial. EcoGuard AB sparar kontaktuppgifter för marknadsföring och information. EcoGuard AB sparar sådana uppgifter i maximalt två år från det datum då uppgifterna lämnades. Har uppgifterna lämnats före den 25 maj 2018 sparas uppgifterna i två år från det datumet. Vill du inte längre ha sådan marknadsföring och information kan du meddela oss detta och då raderar vi de personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om EcoGuard AB behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt anges i EU:s Dataskyddsförordning.
Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet). Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Säkerhet

EcoGuard AB behandlar dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller de principer som följer av EU:s Dataskyddsförordning (Art 5). EcoGuard AB behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller oavsiktlig skada. EcoGuard AB använder säkra servrar där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet och dennes underbiträde, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

EcoGuard AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på EcoGuard ABs hemsida.

Kontaktinformation

EcoGuard AB. Klerkgatan 18, 702 25 Örebro.
info@ecoguard.se
www.ecoguard.se