VOC-givare

VOC-3001-16

Beskrivning

VOC (Volatile Organic Compounds) är luftens innehåll av flyktiga organiska föreningar. En av dessa är formaldehyd som är känd för att kunna orsaka hälsoproblem så som allergier, astma och cancer1. De kan också orsaka miljöproblem p.g.a. ökning av marknära ozon2. EcoGuards VOC-givare mäter förekomsten av VOC i luften och presenterar det som TVOC (Total VOC). Då TVOC är en sammanställning av flera olika VOC i luften finns det ingen standard för gränsvärden men i snitt innehåller inomhusluft i Sverige en koncentration av 200–300 μg/m3 vilket motsvarar ungefär 45-65 ppb. Ett värde högre än detta skulle kunna innebära en hälso- eller miljörisk. VOC-givaren har även inbyggd temperatur- och luftfuktighetsgivare och lämpar sig väl för kontroll av inneklimatet i både lägenheter och offentliga lokaler. VOC-givaren använder sig av glidande medelvärdesalgoritm med grundnivåkompensering. Den här tekniken ger tillförlitlig mätning under lång tid. Mätmetoden är främst avsedd för att detektera förändringar i luftkvaliteten. Metoden ger det första tillförlitliga mätvärdet 24 timmar efter installation. Mätvärden skickas från givaren var 90:e sekund via trådlös M-Bus. Detta gör att givaren är lämplig för datainsamling, fjärravläsning eller direkt styrning av ventilation.

1Karolinska Institutet [2020]
2Naturvårdsverket [2020]

Dokument

Till toppen